Text Box: Usluge

Procedura pribavljanja opšte dokumentacije i dozvola
Lokacijska dozvola, Građevinska dozvola, Prijava radova..
Imovinsko pravni odnosi sa vlasnicima parcela, Ugovori...
Faza projektovanja
Definisanje projektnog zadatka,
Izbor projektanta,
Izrada projektne dokumentacije i Tehnička kontrola.
Faza pripreme i planiranja
Tenderska procedura (izrada predmera radova i opreme),
Priprema tenderske dokumentacije,
Izbor izvođača,
Priprema ugovora. 
Planiranje izgradnje - izrada dinamičkih planova.
Organizacija gradilišta – Elaborat o uređenju gradilišta, Knjiga inspekcije...
Izgradnja objekta
Praćenje realizacije plana (kontrola pojedinih izvođača, ljudskih resursa, primenjene mehanizacije i dr.)
Kontrola kvaliteta radova i upotrebljene opreme (obezbeđivanje potrebnih ispitivanja za dokaz kvaliteta materijala, opreme i radova),
Kontrola pojedinih izvođača o primenjenim merama zaštite na radu i protivpožarne zaštite,
Kontrola vođenja gradilišne dokumentacije od strane pojedinih izvođača,
Kontrola građevinskih knjiga i obračunskih situacija,
Izveštavanje investitora o progresu radova (dnevno, nedeljno, mesečno),
Organizovanje tehničkog prijema (priprema dokumentacije i otklanjanje primedbi komisije za tehnički pregled).
Aktivnosti nakon završene izgradnje
Pribavljanje upotrebne dozvole,
Uknjižavanje objekta
Text Box: Kontakt
Text Box: Projekti
Text Box: Usluge
Text Box: O nama
Text Box:  srpski
Text Box:  english
Text Box: Home page only

 

WiNgrap doo

Novi Sad

Narodnog fronta 75

tel.  021/639 77 21

fax. 021/639 77 21

web: www.wingrap.co.rs

e-mail:office@wingrap.co.rs

WiNgrap

   inženjering, konsalting, projektovanje

Text Box: Naslovna